Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo ir pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkantasmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau vadinamas „BDAR“). Dėl šios priežasties norėtume informuoti apie Jūsųduomenų tvarkymą ir sąlygas, kurios taikomos nuo 2018 m. gegužės 25 d. Ši informacija taikoma tiek mūsų internetinės svetainės lankytojams, tiek besikreipiantiems el. paštu, telefonu ar užsukusiems pas mus, tiek naudojantis mūsų paslaugomis ar sudarant sutartis.

Kas yra asmens duomenys ir kokius duomenis mes apdorojame?

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita informacija).

Mes įsipareigojame rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek tai būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti. Asmens duomenis mes gauname iš pačių duomenų subjektų. Duomenys tai pat renkami iš svetainės, kurioje Jūs lankotės, įskaitant duomenis išsaugotus svetainės slapukų failuose. Jūsų asmens duomenų valdytojas šiuo atveju yra UAB „VAPC“, juridinio asmens kodas 126386371, adresas: Gariūnų 49, Vilnius, tel.: +370 640 12 000

Kokiu tikslu renkami (tvarkomi) Jūsų asmens duomenys?

Konkretūs duomenys ir jų apimtis priklauso nuo teikiamos paslaugos. Mūsų bendrovė stengiasi nekaupti perteklinių ir nereikalingų duomenų.

Pagal mūsų bendrovės veiklos pobūdį gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:

kandidatų į darbo vietas personalo atrankos tikslu: kandidato savanoriškai pateiktus asmens duomenis tokia apimtimi, kokia asmens duomenys buvo pateikti;
konsultacijos, užklausos pateikimo ir atsakymo tikslu: vardas, el. pašto adresas. Jeigu kreipiasi atstovas, galime paprašyti nurodyti atstovo ryšį su jumis, jo kontaktinius duomenis;
kelionių organizavimo paslaugų teikimo tikslu: vardas, pavardė, gimimo data, asmens tapatybės dokumentonumeris ir galiojimo laikas, darbovietės duomenys, lojalumo kortelių numeriai, telefono numeris, el. pašto adresas, mokėjimo duomenys, kita su perkama preke ar paslauga susijusi informacija. Jeigu kreipiasi jūsų atstovas, galime jo paprašyti nurodyti ryšį su jumis, vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą;
žaidimų, akcijų, konkursų organizavimo tikslu: vardas, pavardė, nuotraukos, telefono numeris, el. pašto adresas;
tiesioginės rinkodaros tikslu: el. pašto adresas;
apskaitos tikslu: kliento informacija (vardas, pavardė, adresas, mokėtojo kodas, kontaktinė informacija), finansinė informacija (banko sąskaitos numeris, mokėjimų duomenys, pervestos pinigų sumos už prekes ir paslaugas), prekybinė informacija (įsigytos prekės ir paslaugos, išleistos pinigų sumos).
elektroninės prekybos tikslu: vardas, pavardė, gimimo data, asmens tapatybės dokumentonumeris ir galiojimo laikas, lojalumo kortelių numeriai, telefono numeris, el. pašto adresas, mokėjimo duomenys, kita su perkama preke ar paslauga susijusi informacija. Jeigu kreipiasi jūsų atstovas, galime jo paprašyti nurodyti ryšį su jumis, vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą.
Priklausomai nuo kitų situacijų, duomenys gali būti tvarkomi ir kitais tikslais.

Kodėl tvarkome Jūsų asmens duomenis? Kokie yra Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai?

Bendrovė vykdo veiklas, kurios susijusios su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:

organizuoja ir vykdo prekių ir paslaugų pardavimą;
siunčia Jums pageidaujamus pranešimus, žinutes, vykdo tiesioginę rinkodarą.
Šių veiklų vykdymas pagal teisės aktus įpareigoja Bendrovę tvarkyti (rinkti, saugoti, naudoti, dalintis) Jūsų asmens duomenis.

Kiekvienas Jūsų asmens duomenų apdorojimas turi būti pagrįstas teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindaiyra susiję su sutarčių sudarymu ir vykdymu, paslaugų suteikimu, atsakymų į Jūsų laiškus ar užklausas pateikimu ir pan. Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi esant Jūsų sutikimui (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu). Sutikimas turi būti aiškiai išreikštas,savanoriškas, suprantamai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija apie duomenų panaudojimo tikslą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas.

Mūsų bendrovė Jūsų asmens duomenis gauna:

tiesiogiai iš Jūsų (pavyzdžiui: sudarydami sutartis, teikdami paklausimus, skambindami, Jus teikiate mūsų bendrovei savo asmens duomenis);
iš draudimo ar finansų bendrovių (pavyzdžiui: pirkimas išsimokėtinai, kelionių draudimas);
iš bankų (pavyzdžiui: mokėjimų informacija);

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Finansinių, apskaitos duomenų ir sutarčių saugojimo terminai yra reglamentuoti įstatymais ir yra 10 metų. Visi asmens duomenys, užfiksuoti juose, atitinkamai irgi saugomi 10 metų ir negali būti panaikinti, pakeisti ar atnaujinti.

Bendrovė taiko skirtingus Asmens duomenų saugojimo terminus, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais bei atsižvelgdama į asmens duomenų tvarkymo tikslus:

siekiančių įsidarbinti asmenų duomenys saugomi iki vykdomos atrankos pabaigos;
prekių pirkimo ir paslaugų teikimo tikslu gauti asmens duomenys saugomi 10 metų;
konsultacijos, užklausos pateikimo ir atsakymo tikslu gauti duomenys saugomi30 dienų nuo konsultacijos, užklausos įvykdymo dienos;
tiesioginės rinkodaros tikslu turimi duomenys saugomi iki Jums panaikinus (atšaukiant) savo sutikimą;
elektroninės prekybos tikslu gauti duomenys saugomi 1 metus nuo paskutinio veiksmo.

Kam galime teikti Jūsų asmens duomenis?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įsipareigojamelaikytis konfidencialumo. Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitoms šalims, jeigu toreikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

Teisės aktai numato, kad mūsų bendrovė gali teikti Jūsų asmens duomenis ne tik Jums arba naudoti šiuos duomenis savo veikloje, tačiau ir perduoti Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims. Jūsų asmens duomenis teisėtai ir pagrįstai galime perduoti:

paslaugų teikėjams, aptarnaujantiems bendrovę (pavyzdžiui: finansinės įstaigos, apskaitos paslaugų teikėjai, teisines paslaugas teikiančios įmonės.);
kompetentingoms valstybės institucijoms (pavyzdžiui: valstybinė mokesčių inspekcija, valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, konkurencijos taryba.).

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite šias teises:

žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti)
susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti)
reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti)
savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“)
reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti)
teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti)
teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, turite teisę pateikti raštu vienu iš šių būdų:

įteikiant tiesiogiai adresu Gariūnų 49, Vilnius;
paštu: Gariūnų 49, Vilnius;
el. paštu:vapc@vapc.lt
Gavę tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar argumentuotai atsisakysim juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mūsų bendrovė informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.